Idag har vi diskuterat huruvida några av Khemiris texter utmanar dikotoma könskategorier eller den heterosexuella matrisen. Jag hade uppfattningen (och har) att novellen Oändrat oändlig kan läsas som ett utmanande av den heterosexuella matrisen.

8896

detta begrepp, den heterosexuella matrisen, och definierar den som: [Djet galler av då den heterosexuella matrisen är, skriver Butler (1993 s. 7), "den matris 

om den heterosexuella matrisen som härskande diskurs och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som teoretiskt underlag . Skribenterna i det analyserade materialet visade sig ha olika förhållningssätt till makt. Vissa menade att transpersoners representation är viktig ur För att framstå som en kvinna krävs därför dels att ha en kropp som kategoriseras som en kvinnokropp, uppträda (gå, stå, klä sig) sig så som anses kvinnligt samt att presentera rätt sorts begär, nämligen det heterosexuella (som i sin tur ska praktiseras på ett i förhand givet vis). heterosexuella matrisen och performativitet. Tidigare forskning I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som vi har funnit relevant för vår studie. Forskningen tar upp barnlitteratur i en förskolekontext men också diskurser2 kopplade till kön och makt i barnböcker och förskolans praktik.

Heterosexuella matrisen

  1. Lager 157 kalmar öppetider
  2. Styr i turkiet

Butler hävdar att människans kön och sexualitet är konstituerad och ständigt konstrueras av språket. matrisen som organiserar sexualitet och skiljer maskulint från feminint som motsatser med begär till varandra. Den heterosexuella matrisen erbjuder endast två könskategorier och heterosexualitet ses enligt Butler som det “rätta” begäret. Queer kan innebära att agera i heterosexuella matrisen som enligt queerteoretiker härskar i samhället och ser ut så här: ”Kön, genus och sexualitet följer en rät linje där en ´kvinnlig kropp´ förutsätts följas av ´kvinnligt beteende ´och ett begär riktat mot män”8 • Den heterosexuella matrisen – Tanken om att kön är biologiskt bestämt – Att ä h k i ä t li t f i i h k liAtt män och kvinnor är naturligt feminina och maskulina – Det heterosexuella mötet mellan man och kvinna som det normala (andra former av sexualitet blir därmed onormala) sexualitet som avviker från den heterosexuella matrisen. I Genustrubbel skriver Butler angående exkluderande: ”De politiska och språkliga representationen fastställer på förhand de kriterier efter vilka subjekten formas, vilket innebär att representationen erbjuds endast dem som kan erkännas Idag har vi diskuterat huruvida några av Khemiris texter utmanar dikotoma könskategorier eller den heterosexuella matrisen. Jag hade uppfattningen (och har) att novellen Oändrat oändlig kan läsas som ett utmanande av den heterosexuella matrisen.

2.4 den heterosexuella matrisen 11 3. tidigare forskning 12 3.1 ett svenskt perspektiv 12 3.2 ett internationellt perspektiv 14 3.2.1 lesbiska fÖrÖvare – obekvÄma normbrytare 15 3.2.2 fÖrÖvare, deltagare och offer 16 3.2.3 tidigare erfarenheter av vÅldsutsatthet bland fÖrÖvare 17 3.2.4 en feministisk poststrukturalistisk studie om

det ingen annan sexualitet gestaltad än den heterosexuella. Slutsatsen är att de berättelser som gestaltas till mycket liten del utmanar de rådande normerna kring kön/genus och sexualitet. Nyckelord: den heterosexuella matrisen, figurteater, förskola, kön/genus, performativitet, sexualitet. ”heterosexuella matrisen” hoppas jag få syn på saker som inte nödvändigtvis skulle märkas eller tillskrivas vikt, givet andra utgångspunkter.

Heterosexuella matrisen

Vi har använt begreppet genus och den heterosexuella matrisen som teoretiska begrepp för att ge en bild av hur sexism uppstår i sammanhang på nätet. Detta såg vi som passande då vi ville kunna förklara och förhålla oss till att kvinnor lever i en underordnad struktur,

Heterosexuella matrisen

I denna ram särskiljs det maskulina från det feminina när det gäller … Den heterosexuella matrisen: könskategorierna binära, stabila och hierarkiskt ordnade. Könskategorierna produceras såsomnågot naturligt, biologiskt givet, genom uteslutningar av dem som inte passar in. ”Den andra” är för Butler den homosexuella, transgender-personen, etc. Den heterosexuella matrisen i regleringen av kön - normens gränser för möjliga identiteter This page in English Författare. Sara Borsiin; Summary, in English. Several institutions regulating gender seem to overlook and even violate rights and needs for those living … Kränkningar, Facebook, sexism, genus, den heterosexuella matrisen .

Heterosexuella matrisen

Mannen och kvinnan. ställs i motsats till varandra, både  3.7 DEN HETEROSEXUELLA MATRISEN. 19 Här ingår begrepp som Judith Butlers heterosexuella matris och he- teronormativitet, som presenteras i slutet. Att göra kön (performativitet). - Kopia av kopia.
Cysta i nasan

Heterosexuella matrisen är på olika sätt tvingande och begränsande. Performativitet: handlingar som iscensätter eller "gör" kön. Det är själva görandet, yttranden och hur vi beter oss Den heterosexuella matrisen [edit | edit source] Butler menar att heterosexualitet inte är naturligt utan ett inlärt beteende, något som vi fostras till.

Dessutom försöker jag redogöra för queerteoretisk forskning med  21 nov 2014 Min slutsats var att den heterosexuella matrisen kan assimilera de avvikande genom att heterosexualisera dem: homosexuellt begär förklaras  24 aug 2016 Genom att använda mig av först och främst Judith Butlers teorier om performativitet och den heterosexuella matrisen kunde jag hitta många  19 apr 2018 Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen.
Bostadssocialt kontrakt helsingborg

Heterosexuella matrisen


Den heterosexuella matrisen [edit | edit source] Butler menar att heterosexualitet inte är naturligt utan ett inlärt beteende, något som vi fostras till. Vi imiterar det som vi är överens om är heterosexuellt, imiterar och kopierar det som vi är överens om är ”kvinnligt” eller ”manligt”, men det finns inget original, ingen

heterosexuella matrisen” (Kulick, 2004:26f). Andra queerforskare kallar detta för heteronormativitet vilket betecknar de processer som producerar heterosexualitet, inte den heterosexuella läggningen i sig. Heteronormativitet handlar om alla normer, förväntningar Den heterosexuella matrisen ställer det socialt godkända och det socialt icke – godkända mot varandra. Kropparna är inte begripliga i sig själva, utan det är kulturen som skapar begripliga kroppar genom den heterosexuella matris som kräver en genusordning med två tydligt identifierbara kön/genus ett kvinnligt/feminint och ett manligt 2.3 Heterosexuell matris Enligt Butler (1990) ser hon den heterosexuella matrisen som en slags förståelseram där endast de två separerade könskategorierna “man” och “kvinna” kan existera.


Blufforetag

Den heterosexuella matrisen, d.v.s. den tvångsmässiga inlärning och disciplinering till heterosexuella som samhället undertrycker oss till, är instabil. När vi misslyckas med vår imitation kan en störning uppstå, och Butler kallar dessa omedvetna eller medvetna störningar för subversiv performativitet.

Södertörns högskola Litteraturvetenskap Kärlekens morgonrodnad Kärlek och begär i Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen C-uppsats HT 2004 Maria Lappea ”JAG HAR FAKTISKT INGEN MAN” En kvalitativ studie om lesbiska kvinnor och deras upplevelser i arbetslivet .